Learning by documentaries

POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb l’objectiu de complir els preceptes del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 de la Unió Europea (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades i a la lliure circulació d’aquestes dades, RGPD) i  la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia del Drets Digitals (LOPDGDD), Nextus Social Learning, S.L.  informa als usuaris d’aquesta pàgina web dels punts següents:

Tota la informació que contingui dades personals que rebi Nextus Social Learning, S.L. serà tractada amb  la màxima confidencialitat i  seguretat, i  s’incorporarà als processos de tractament automatitzats de la seva propietat. L’usuari que facilita dades personals ho farà a través de formularis específics segons la finalitat per la qual es recullen les dades personals. Abans de facilitar les dades personals a Nextus Social Learning, S.L., l’usuari haurà d’acceptar la present Política de Privacitat, essent el consentiment exprés la base de la legitimació.

Aquesta informació és emprada exclusivament per Nextus Social Learning, S.L.  amb  la finalitat de gestionar l’alta d’usuari al lloc web nextus.global i portar-ne a terme el seu manteniment. En el supòsit que l’usuari volgués rebre informació addicional sobre altres activitats de Nextus Social Learning, S.L. haurà d’activar de forma expressa la casella Mantén-me connectat que trobarà al peu del formulari de registre.

Les dades personals facilitades pels usuaris no serà comunicada a terceres parts  excepte en els casos en que Nextus Social Learning, S.L. estigui obligada legalment o es tracti de dades d’informació pública.

Les persones interessades podran exercir respecte a Nextus Social Learning, S.L. els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, així com l’oposició o limitació del tractament de les seves dades, mitjançant un escrit signat adreçat a Nextus Social Learning, S.L.,  C/ Josep Rodoreda, num. 29 Planta 2a - 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona),  o bé  trametent-lo per email  a l’adreça info@nextus.global tot afegint-hi en qualsevol cas la fotocòpia del DNI de la persona interessada.

Nextus Social Learning, S.L. guardarà les dades de caràcter personal que hagi recollit, i  adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Nextus Social Learning, S.L. complirà amb  aquesta obligació de conformitat amb  el Reglament 2016/679 (UE) del Parlament Europeu i el Consell de la Unió Europea (Reglament General de Protecció de Dades) i  totes les  disposicions posteriors.

L’Autoritat de Control competent en matèria de protecció de dades és l’Agència Española de Protecció de Dades, c/ Jorge Juan, nº6, Madrid, 28001.

LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS

Nextus Social Learning, S.L. no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els continguts del lloc web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’usuari. Nextus Social Learning, S.L. exclou tota responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin donar degut a la presència de virus o d’altres elements en els contingut del lloc web i que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

Sens perjudici de l’aplicació dels nivells de seguretat i de protecció exigits, la instal·lació de tots els mitjans i de totes les mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades, l’usuari sap, reconeix i accepta que la seguretat a Internet no pot ser garantida al cent per cent.

nextus

Nosaltres

Plans de subscripció

Bescanviar codi

Contacta amb nosaltres

Alta Newsletter

Plataforma

Preguntes freqüents

Suport i incidències

Legal

Condicions generals d’ús responsable

Política d’ús de les cookies

Política de privacitat

amb el suport de:

Learning by documentaries

Segueix-nos a: